Tjänstledighet

Som medföljare bör du försöka få tjänstledigt från ditt arbete. Säg inte upp din anställning utan vidare. Möjligheten att få tjänstledigt varierar dock beroende på vilken arbetsgivare du har. Tjänstledigheter reglerade enligt lag är föräldraledighet, studieledighet och ledighet för att bedriva näringsverksamhet. För medföljare med statlig anställning gäller tjänstledighetsförordningen. Om så önskas kan medföljarhandläggaren skriva ett intyg om din status som medföljare att användas som stöd vid ansökan om tjänstledighet.

Föräldraledighet

Föräldraledighetslagen ger dig som är förälder rätt att vara ledig från arbetet, med eller utan föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.
Mammaledighet – Du som är mamma och arbetar har rätt att vara helt ledig i samband med ditt barns födelse. Du har rätt till det under en sammanhängande tid av minst sju veckor före den beräknade tidpunkten för förlossningen och sju veckor efter förlossningen. Du behöver inte ta ut föräldrapenning för att få vara mammaledig.
Barn under 18 månader – Du som har ett barn under 18 månader har rätt att vara helt ledig från ditt arbete oavsett om du får föräldrapenning eller inte. Du som är adoptivförälder har rätt att vara helt ledig från ditt arbete under ett och ett halvt år räknat från den tidpunkt då du fick barnet i din vård.
Med föräldrapenning kan du som är förälder vara ledig från arbetet och få ersättning i längre sammanhängande perioder, enstaka dagar eller delar av dagar. Du som är gravid har möjlighet att ta ut föräldra­penning från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Den förälder som inte är gravid kan få ersättning i form av tillfällig föräldrapenning för 10 dagars ledighet i samband med att barnet föds.
Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. De dagarna kallas dubbeldagar. Föräldrarna kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Efter att barnet har fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning.

Studieledighet

Arbetstagare i allmän eller enskild tjänst, som vill utbilda sig, har rätt till behövlig ledighet från sin anställning enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. En förutsättning för att få ledigt för studier är att medföljaren har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Studierna ska ha en tydlig inriktning och utbildningen ska ha ett mål eller syfte. Det finns ingen begränsning av ledighetens längd. Arbetsgivaren har emellertid viss rätt att uppskjuta ledigheten. Ansökan om ledighet ställs skriftligen till arbetsgivaren.

Ledighet för att bedriva näringsverksamhet

En medföljare har rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst sex månader för att själv eller genom juridisk person bedriva näringsverksamhet. Verksamheten får inte konkurrera med den tidigare arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. Önskan att vara ledig ska anmälas till arbetsgivaren minst tre månader före ledighetens början. Hänvisning kan göras till Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet.

Ledighet för medföljare med statlig anställning

Medföljare som är gift, registrerad partner eller sambo med en utsänd tjänsteman anställd inom utrikesförvaltningen, kan normalt räkna med tjänstledighet från annan statlig anställning i sammanlagt högst 12 år. Statsanställda medföljare till anställda vid andra statliga myndigheter kan få tjänstledigt i högst fyra år. Hänvisning kan göras till Tjänstledighetsförordningen § 6.

Ledighet för medföljare med annan anställning

Avtal om tjänstledighet saknas för landstings-, kommunal- eller privatanställda medföljare till UD-utsända. Möjligheten att få tjänstledighet är en fråga för förhandling mellan medföljaren och dennas arbetsgivare i varje enskilt fall.