Barnbidrag / Studiebidrag

Om du har barn under 16 år är du berättigad till allmänt barnbidrag även under utlandsstationering. Bidraget betalas automatiskt ut av Försäkringskassan. Om du inte redan ordnat så att bidraget fortlöpande sätts in på ditt eller din make/makas/sambos bankkonto, bör du lämna Försäkringskassan ett överföringsuppdrag. Barnbidrag erhålls till och med det kvartal då barnet fyller 16 år. Barn över 16 år kan få förlängt barnbidrag om de studerar utomlands på en skola med svenskt statsbidrag som motsvarar svensk grundskola, men du måste ansöka om det. Använd blanketten ”Ansökan förlängt barnbidrag för studier vid svensk utlandsskola” som finns på Försäkringskassans hemsida. 
Studiebidrag betalas ut av Centrala Studiestödsnämnden, CSN, för barn som studerar på heltid på gymnasienivå, från och med kvartalet efter det att barnet fyllt 16 år. För att få studiebidrag vid studier utomlands måste en ansökan göras. Blanketten Ansökan om studiehjälp för studier utanför Sverige ska fyllas i och sändas in tillsammans med av CSN begärda bilagor. På CSN:s hemsida finns information om vilka regler som gäller för studiehjälp vid studier utomlands. CSN har också en bra information på hemsidan om hur mycket och när man kan börja få studiebidrag beroende när på året barnet blir 16 år, CSN åldersgränser.