Arbetslöshetsförsäkring

Överhoppningsbar tid i A-kassan

I Lagen om arbetslöshetsförsäkring finns en särregel som innebär att hela utlandsvistelsen betraktas som överhoppningsbar tid för medföljaren. Om medföljaren skulle ansöka om arbetslöshetsersättning vid återkomsten till Sverige ska a-kassan pröva rätten till ersättning utifrån de omständigheter som rådde innan den sökande lämnade Sverige som medföljare. Detta gäller oavsett hur många år den sökande varit medföljare.
A-kassan tittar vid sin prövning på den s.k. ramtiden. Ramtiden är alltid 12 månader och är det år som du har på dig att klara arbetsvillkoret. Ramtiden startar vid din anmälan på arbetsförmedlingen när du efter utlandsvistelsen återkommit till Sverige. För den medföljare som anmäler sig hos arbetsförmedlingen första dagen efter återkomsten kommer ramtiden alltså att bli de 12 månader precis innan man flyttade från Sverige för utlandsstationering. Fakta om arbetslöshetsförsäkringen finns på Arbetsförmedlingens hemsida.
Den som har kvalificerat sig för A-kasse-ersättning på inkomstrelaterad nivå rekommenderas därför att fortsätta betala avgiften till sin a-kassa under hela utlandsvistelsen. Även för den som är medlem i en A-kassa men inte kvalificerat sig för inkomstrelaterad ersättning kan det löna sig att fortsätta betala avgiften under utlandsvistelsen. Kontakta alltid din egen A-kassa för att försäkra dig om vad som gäller för dig specifikt.
Den medföljare som inte arbetat i Sverige innan utlandsstationeringen, måste vid flytten till Sverige arbeta ihop en ny a-kasseförsäkring.

Utdrag ur Lagen om arbetslöshetsförsäkring (SFS 1997:238)
Ramtid och överhoppningsbar tid
15 a § Med ramtid avses de tolv månader som närmast föregått den månad när den sökande anmält sig som arbetslös hos den offentliga arbetsförmedlingen. Om anmälningsmånaden innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor, ska den dock ingå i ramtiden.
Av 16–17 a §§ följer att viss tid är överhoppningsbar vid fastställande av ramtiden.
En månad som innehåller förvärvsarbete, tid med föräldrapenning eller totalförsvarsplikt i sådan omfattning att den kan tillgodoräknas i ett arbetsvillkor är dock inte överhoppningsbar.
16 c § När ramtid ska bestämmas räknas inte heller den tid då den sökande
1. vistats utomlands till följd av att han eller hon följt med sin make, maka eller sambo vid dennes arbete i utlandet under förutsättning att makens, makans eller sambons arbetsgivare har sitt säte i Sverige och att lönen betalas ut från Sverige.

EU-rätten kan påverka

Inom EU/EES-området gäller (sedan 1 maj 2010) EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, som innebär att man ska tillhöra arbetslandets socialförsäkring.
Om en medföljare börjar arbeta i ett annat EU/EES-land under utlandsstationeringen, så avbryts skyddsregeln med den överhoppningsbara tiden. Medföljaren ska vara arbetslöshetsförsäkrad i det land, där han eller hon arbetar, och ska alltså inte stå kvar i den svenska a-kassan. (Medföljaren kommer därmed att ha arbetslandets socialförsäkring, medan den utsände är socialförsäkrad i Sverige.) Medföljaren måste själv se till att bli omfattad av det nya arbetslandets försäkring. Först då man är säker på att detta skett, begär man utträde ur den svenska a-kassan.
När medföljaren återvänder till Sverige efter att ha arbetat i ett annat EU/EES-land, måste medföljaren söka inträde i svenska a-kassan på nytt, även om han eller hon varit medlem tidigare.

Om du bor i ett annat nordiskt land

En särskild femårsregel gäller för de medföljare som lämnat den svenska försäkringen för att arbeta i ett annat nordiskt land. Om man återkommer till Sverige inom fem år, kan man ansöka om att bli medlem i svensk a-kassa igen inom åtta veckor efter det att man lämnat det andra nordiska landets försäkring.