Här finner du några punkter ur sambolagen och äktenskapsbalken som kan vara av intresse.

Sambolagen (SFS 2003:376)

  • Sambor har inte försörjningsplikt mot varandra
  • Lagen ger efter avdrag för skulder rätt till hälften av den permanentbostad och det bohag paret skaffat tillsammans. Allt annat är enskild egendom.
  • Sambor har ingen arvsrätt. Samma gäller även om de har gemensamma barn. Testamente krävs för att sambor ska ärva varandra. Barnen har ändå alltid rätt till sin laglott.

Äktenskapsbalken (SFS 1987:230)

  • Fr o m 1 maj 2009 är äktenskapsbalken könsneutral. Det innebär att två personer av samma kön kan gifta sig. Partnerskapslagen upphörde att gälla från samma datum
  • Försörjningsplikt gäller mellan makar i äktenskapet
  • Gifta delar efter avdrag för skulder lika på alla familjens ägodelar om inte t ex äktenskapsförord finns.
  • Gifta ärver varandra. Make ärver före gemensamma barn. Särkullbarn ärver före make.

Justitiedepartementets broschyrer rekommenderas:
Familjerätt Information om lagreglerna
Family Law Information on the rules
Föräldrar och barn – kort information om gällande lagstiftning
Parents and children – brief information about current legislation