Resa, pass och visering

Tillträdesresa / förflyttningsresa

Vid omstationering ska inträde i tjänst i regel ske på måndagar, vilket innebär att resan normalt sker på tjänstefri dag. För resor på grund av omstationering betalas ersättning med belopp motsvarande den lägsta avgiften för resa kortaste vägen mellan stationeringsorterna med reguljärt flyg (ekonomiklass). Eventuella returbiljetter bifogas reseräkningen. Biljetter bör beställas i god tid. Vid förflyttning från Sverige vänder man sig till Regeringskansliets resebyrå för planering av resan och bokning av biljetter.
Kontaktuppgifter RK:s resebyrå:
CWT (Carlson Wagon Travel)
Telefon: 08 505 876 68, kortnummer 88003
Telefax: 08-429 43 27
e-post: regeringskansliet.se@contactcwt.com
Pass och viseringar
Protokollet utfärdar diplomat- och tjänstepass samt ombesörjer viseringar.  Nödvändiga viseringar bör sökas i god tid före avresan. Vissa länder kräver en handläggningstid på en månad.
Resgods
Läs under rubriken ”personliga effekter. Köp av extra resväska m.m.” på sidan om flyttning.
Tjänstereseförsäkring
Vid resor gäller  Statens tjänstereseförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen som gäller för hela Regeringskansliet (RK), har en särskild bilaga avseende utrikesförvaltningen, och omfattar olycksfallsförsäkring, reseavbrott, överfalls-, sjuk-, tandvårds-, hemtransport-, resgods-, rätts-, ansvarsskydd, resgodsförsäkring, så kallad obeledsagad flygfrakt samt kontant skadehjälp. Försäkringen täcker även den utsända personalens och deras familjemedlemmars semesterhemresor med mera som betalas av RK. Försäkringen gäller från det den anställde lämnar bostaden eller RK/UM:s lokaler för att påbörja en tjänsteresa/förrättning till den tidpunkt den försäkrade återvänder till någon av dessa platser. För semesterhemresor med mera som betalas av RK gäller försäkringen dock endast under själva resan, inte under vistelsen på orten.
Försäkringen gäller även under privata resor till annan ort än resenärens vanliga verksamhetsort. För medföljare gäller den dock endast om tjänstepersonen reser tillsammans med familjemedlemmarna.
Vid allvarlig sjukdom, intagning på sjukhus, hemtransport eller behov av aktiv skadehjälp utomlands ska kontakt tas med Falck Global Assistance (tidigare Falck Travel Care) i Stockholm,
Falck Global Assistance
Telefon +46 8 587 717 49
Telefax +46 8 505 939 13
E
-post: fga@se.falck.com
Vid skada ska en skadeanmälan undertecknas av både resenären och ansvarig chef på myndigheten. Dessutom ska den som begär ersättning, bifoga polisanmälan, intyg, kvitton eller andra verifikationer som kan styrka kravet. UM får ej betala ut ersättning förrän Kammarkollegiet givit sitt bemyndigande. Skadeanmälan insänds direkt till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad.