Flyttning och flyttgods (information från UD:s intranät)

Flyttningsbeställning

Tjänstemannen anmäler sina flyttningsönskemål genom att fylla i det elektroniska formuläret för flyttningsbeställning som finns på Klaranätet (RK:s intranät). Beställningen skickas automatiskt vidare till den flyttfirma som vid aktuell tidpunkt har avtal med UD. UD FAST får samtidigt en kopia av beställningen. Flyttfirman bekräftar därefter mottagandet av flyttbeställningen genom att tjänstemannen kontaktas för dialog om alla praktiska frågor kring flytten. Tillsammans med flyttfirman bestäms lämpligt packdatum. Räkna med att flyttfirman vill göra en besiktning innan packningen påbörjas.
Denna rutin gäller både vid flyttning till och från Sverige i samband med utlandsstationering och även vid förflyttning mellan två utlandsmyndigheter. Detta innebär att utlandsmyndigheten normalt inte behöver inhämta anbud vilket underlättar för dig som ska flytta. Rådgör gärna med UD FAST.
Observera att som praxis gäller följande begränsningar av flyttgodsvolymen:

  • Max 60 m3 vid flytt till omöblerad bostad = en 40-fots container
  • Max 20 m3 vid flytt till möblerad bostad = en 20-fots container inklusive utrymme för bipackning
  • Max 12 m3 vid flytt till möblerad bostad där flygfrakt är nödvändig.

I händelse att medföljaren av olika skäl flyttar ut vid ett senare tillfälle än i samband med den ordinarie bohagstransporten, kan därutöver även en mindre flytt innehållande personliga tillhörigheter förutom möbler godkännas. Rådgör med UD FAST.
Tänk särskilt på att tjänstemannen i de flesta fall måste vara på plats i tjänstgöringslandet för att möjliggöra införtullning. Detta gäller också vid hemflyttningen till Sverige.

Nyinköpen, momsfria eller inte

Vid omstationering till ort inom EU kan normalt sett inga momsfria inköp göras.
Vid stationeringar utanför EU finns möjlighet att i Sverige köpa varor momsfritt och medföra dessa i flyttgodset. För närmare besked om införsel av flyttgods på stationeringsorten – både inom och utanför EU – hänvisas till utlandsmyndighetens stationsrapport. Rådgör gärna direkt med utlandsmyndigheten och Alfa Moving.
Hanteringen av momsfria inköp kräver mycket administrativt arbete. Det är därmed lämpligt att främst mer kostbara varor inköps momsfritt, såsom ex. möbler och elektronik. Enstaka och smärre inköp med momsbefrielse bör helst undvikas. Alfa Moving kan lämna råd kring frågor om nyinköpen och praktiskt tillvägagångssätt.

Till dig som ska flytta till land utanför EU-området

För att kunna göra momsfria inköp behöver Alfa Moving utfärda ett så kallat exportintyg eller flyttsaksintyg alternativt förse den flyttande med ett referensnummer. Det finns två system för att göra momsfria inköp:
1. Det första innebär att referensnumret eller exportintyget måste uppvisas vid inköpstillfället så att affären direkt kan räkna bort momsen. Detta tillämpas till exempel av Åhléns och NK.
2. Det andra innebär att återbetalningen av momsen sker i efterhand vid insändandet av exportintyget till affären, alltså när inköpen avslutats. Detta tillämpas av bland annat IKEA.
De momsbefriade varorna måste transporteras direkt från affären till Alfa Movings godsmottagning och får alltså inte tas med hem. För att säkerställa att de inköpta varorna verkligen packas tillsammans med rätt flyttgods ska förpackningarna vara tydligt märka med ditt namn, destinationsort och referensnumret från Alfa Moving.
Kunden får normalt betala för transporten från affären till Alfa Moving. Utlägg för tre sådana transporter ersätts av departementet mot att faktura och kvitto på betalning (utdrag från Internetbank godtas) insänds till UD FAST. Ersättningen utbetalas via lön.
Vid omstationering till utlandsmyndighet medges att max 500 kg konsumtionsvaror såsom mat och toalettartiklar medförs i flytten. Alfa Moving kan lämna ytterligare råd.

Personliga effekter: köp av plats för extra resväska m.m.

Under förutsättning att flyttgodset fraktas med båt, medges även ersättning för frakt av personliga effekter med högst 30 kilo för tjänstemannen och 10 kilo för varje medföljande familjemedlem utöver det resgods som ingår i flygbiljetten.
Tjänstemannen hittar utförlig information om dessa båda alternativ på Klaranätet under Till ny post.

Flyttgodsförsäkring

Fr.o.m. 1 juni 2019 behöver man inte längre skicka in en inventarieförteckning till Kammarkollegiet. Flyttgodset är likväl försäkrat till ett värde av 800 000 kr och gäller automatiskt vid alla internationella bohagsflyttar. För din egen skull – om olyckan ändå skulle vara framme – rekommenderas att upprätta en inventarieförteckning samt en kartongförteckning, du kan även komplettera med att fotografera eller filma. Spar kvitton och all övrig dokumentation rörande bohaget på ett säkert ställe – placera det inte i flyttlasset. Om skador på ditt bohag uppstår kontaktas Kammarkollegiet.  Regeringskansliet UD har ett avtal 2009-03-01 med Kammarkollegiet om transportförsäkring. Försäkringen täcker transporterad egendom till ett sammanlagt maxvärde av SEK 800 000. Flyttgodsförsäkringen gäller även för tillfällig magasinering av flyttgods under maximalt 60 dagar. Se Kammarkollegiets fullständiga villkor i
Kammarkollegiet tecknar inte några tilläggsförsäkringar. De tecknas och bekostas av tjänstemannen själv, till exempel via flyttfirma eller annat försäkringsbolag. Tilläggsförsäkring kan bli aktuell vid frakt av motordrivet fordon, privat bipackning eller om värdet på ditt flyttgods överstiger 800 000 SEK.

Du ansvarar för att godsets rätta värde anges i förteckningen. Det värde som ska anges är marknadsvärdet vid tidpunkten för flyttningen. Ett tips är att du kan förvara din förteckning digitalt, enkelt att ta med sig och lätt att aktualisera. Använd dock alltid blanketten för inventarieförteckning ovan som förstasida.
Skadeanmälan
Om skador eller förluster inträffar ska detta direkt noteras på såväl transportföretagets som det egna exemplaret av frakthandlingen. En skriftlig reklamation skickas till transportföretaget inom sju dagar med kopia till Kammarkollegiet. Vid skadeanmälan till Kammarkollegiet ska kopia av nämnda handlingar samt ev. inköpskvitton, foton och besiktningsrapporter bifogas.
Adress: Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad
Tel.: +46-(0)54-22 12 00

Ersättningsregler
Läs om ersättningsreglerna på sista sidan i avtalstexten Avtalstext för flyttgodsförsäkring.
För att skadereglering ska kunna ske kräver Kammarkollegiet att inventarieförteckning har insänts före transportens början och att aktuellt föremål finns med i den. Föremål som inte finns med i förteckningen är inte försäkrade.
Ersättning utbetalas högst med det belopp du angett i inventarieförteckningen, vilket ska motsvara marknadsvärdet för föremålet och inte återanskaffningsvärdet. Med marknadsvärdet menas vad det i allmänna handeln kostar att köpa likvärdig egendom i sådant skick som den hade vid skadetillfället.