Övriga förberedelser

ÖVRIGT
Abonnemang, licenser, prenumerationer
Säg upp eventuella TV-licenser, bredband, telefon-, kabel-, el- och gasabonnemang, tidningsprenumerationer etcetera. Ska abonnemang övertas av någon annan, till exempel andrahandshyresgäst, bör överenskommelse träffas eller avläsning av mätare ske vid överlåtelsen eller viss avtalad dag.
Anmälan vid utlandsstationering
Anmälan till Försäkringskassan
Som medföljare ska du anmäla din flytt till Försäkringskassan. Läs mer

Anmälan om särskild postadress till folkbokföringen hos Skatteverket
Den som är utsänd av svenska staten för att arbeta i annat land ska inte ändra sin folkbokföring. Både tjänstepersonen och medföljaren ska vara folkbokförda på den fastighet och i den församling där ni senast var folkbokförda (jfr § 14, Folkbokföringslagen 1991:481). I stället ska ni  begära att få särskild postadress genom att fylla i Skatteverkets blankett ”Särskild postadress – Anmälan (SKV 7844)”. Om ni vänder er till Svensk adressändring är det viktigt att ni när det gäller folkbokföring endast fyller i blanketten som heter ”Särskild postadress – Anmälan”. Det kan vara bra att komplettera med eftersändning under ett år till UD/Ambassaden X-stad, 103 35 Stockholm. Borttag av särskild postadress
Om den särskilda postadressen inte längre ska gälla, måste nia själv anmäla detta till Skatteverket på blankett ”Särskild postadress – Anmälan (SKV 7844)”. Adressen upphör inte automatiskt i och med att ni anmäler flyttning.
Flyttar du direkt vidare till annan utlandsort ska du sedan på nytt fylla i blanketten ”Särskild postadress – Anmälan”.
Bank
Lämna erforderliga instruktioner till din bank. Om du har sådana ekonomiska intressen i Sverige som det kan bli svårt att sköta från din utlandspost (till exempel fast egendom, lån och värdepapper) kan du ge banken ett notariatuppdrag.

Fotografier

Foton för tjänstekort och viseringar för tjänstemannen och medföljande familj ersätts av UD. Det kan vara lämpligt att ta med ett antal nytagna fotografier till stationeringsorten för bland annat id-kort i samband med tillträdet. Stäm av behovet med utlandsmyndigheten.
Fotografering sker hos FA Kortstudion. TJänstepersonen måste be behörig beställare om hjälp att lägga upp ett ärende.

Kortstudion (Kv. Björnen, Herkulesgatan 17) har öppet kl. 09.00-12.00 för drop in samt kl 13.00-15.30 för tidsbokning. Tid bokas på telefon 08-405 4832 eller e-post: fa.kortstudion@regeringskansliet.se

Försäkringsskydd under utlandsstationeringen
Inför utlandsstationeringen är det en god idé att se över sina försäkringar och diskutera om behovet ser annorlunda ut under utlandsvistelsen.
Här finns information om de olika försäkringar och avtal som gäller under utlandsvistelsen.
Därutöver behöver ni komplettera med en utlandshemförsäkring i svenskt försäkringsbolag som täcker ert privata bohag och även innehåller ett reseskydd. Familjemedlemmar täcks t ex inte av UVA och UVA-plus-försäkringarna under resa till och från och vistelse i tredje land när arbetstagaren inte medföljer på resan eller vistas i detta land.  Var även uppmärksam på att utlandshemförsäkring i svenskt försäkringsbolag endast omfattar familjemedlem som är folkbokförd i Sverige.

Husdjur
Läs anvisningarna i stationsrapporten. Om nödvändigt kontrollera med ambassaden. Se vidare information på Reseguide för hundar och katter – Jordbruksverket.

Kurirbefordran
Vid utlandsstationering har tjänstepersonen och medföljande familjemedlemmar rätt att med kurir få ta emot och skicka privata brevförsändelser om maximalt 100 gr/brev. Till vissa stationeringsorter beviljas mottagandet av en försändelse om maximalt 500 gr/utsänd befattningshavare (ej familjemedlem eller hushållsanställd) per kurirlägenhet. I Nordamerika, större delen av Europa, Australien och Japan begränsas kurirrättigheterna till försändelser av mer officiell karaktär från myndigheter, banker, försäkringsbolag etc.
Observera att paket, tidningar och andra trycksaker inte kurirbefordras utan returneras omgående till avsändaren (detta gäller inte de orter som har rätt till 500 gram för den utsände befattningshavaren). Även försändelser som överskrider angiven viktgräns eller vars innehåll ej är av kurirmässig art returneras.
Kurirberättigade personer bör inför utresan informera sina anhöriga, vänner, banker och försäkringsbolag, med flera, om att privatpost som ska kurirbefordras adresseras:
Namn
UD/Ambassaden X-stad
103 35 STOCKHOLM
Flera orter sänder och tar emot kurir varannan vecka. För att undvika försening av räkningar med mera är det bra om företag och organisationer kan sända e-faktura. Notera även möjligheten att använda autogiro.
Värdepost kan bara hämtas av den som står som mottagare. Personal som på grund av utlandsstationering inte kan kvittera värdepost i Sverige, bör ge fullmakt till en person i Sverige att hämta ut den. Fullmakten ska lämnas in till Posten. Mer information och länk till fullmaktsblankett på Postens webbplats.
På Klaranätet kan tjänstepersonen läsa mer på sidan Kurirbefordran för utsänd personal under Arbetssätt på utlandsmyndigheterna > Kurirverksamheten.
Militärtjänst
Allmän värnplikt upphörde den 1 juli 2010. Däremot ska alla svenska 18-åringar som är folkbokförda i Sverige, både kvinnor och män, lämna uppgifter om sig själva i ett frågeformulär på Rekryteringsmyndighetens webbplats. Brev med inloggningsuppgifter skickas ut till berörda. Läs mer
För reservofficer gäller generellt att vederbörande måste vara nåbar för arbetsgivaren/Försvarsmakten. Det kan gälla inkallelse för tjänstgöring i insatsorganisationen eller bara för regelbunden information. Försäkra dig om att du lämnat aktuella kontaktuppgifter.

Socialförsäkringstillhörighet vid stationering i EU-/EES-land samt Schweiz; för medföljare som inte ska förvärvsarbeta
Försäkringskassan gör sin bedömning utifrån EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.
Den utsände fortsätter tillhöra svensk socialförsäkring enligt art 11.3B ”en offentligt anställd omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat till vilken den förvaltning som sysselsätter denne hör”.
För medföljande familjemedlemmar finns ingen särskild lagvalsregel utan allmänna lagvalsregler gäller. Försäkringskassan måste  göra en utredning och prövning i varje enskilt ärende eftersom omständigheterna kan variera avsevärt från fall till fall. Försäkringskassans blankett ”Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land (FK 5459)” måste därför fyllas i av medföljaren med relevant information och sändas in. Läs även mer i frågan här.
Medföljare som avser arbeta i EU-/EES-land/Schweiz ska tillhöra arbetslandets socialförsäkring liksom arbetslöshetsförsäkring.