Försäkringskassans bedömning av socialförsäkringstillhörighet vid stationering i EU/EES/Schweiz – (reds. anm. ny information publiceras inom kort )

Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet under utlandsstationering för statligt utsända och deras medföljande familjemedlemmar.  När det gäller stationering i EU-/EES-land/Schweiz gäller att bedömningen baseras på EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och att socialförsäkringsbalkens särregel för statsanställda inte är tillämplig.
Den utsände fortsätter att tillhöra svensk socialförsäkring enligt EU-förordning 883/2004 art 11.3B ”en offentligt anställd omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat till vilken den förvaltning som sysselsätter denne hör”.
För medföljande familjemedlemmar måste Försäkringskassan i varje enskilt fall göra en utredning och prövning. För detta krävs att Försäkringskassans blankett Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land (FK 5459) fylls i och skickas in.
Försäkringskassan har meddelat följande:
”Med hänsyn till den ofta starka anknytningen till ”utsändningslandet” för hela den diplomatiska företrädarens familj bör dock familjemedlemmen normalt kunna anses ha sitt intressecentrum i Sverige och därför anses stadigvarande bosatt här under utsändningstiden. Det kan anses följa av familjens anställningsförmåner under utlandstjänstgöringen, folkbokföring i Sverige och regleringen i Wienkonventionen (även om förordningen tar över). Vid prövningen enligt förordningen kan det alltså presumeras att familjemedlemmen har sitt  intressecentrum i Sverige om det inte är något speciellt som talar emot detta.  En utredning och prövning måste dock göras i varje enskilt ärende eftersom  omständigheterna kan variera avsevärt från fall till fall.”
Läs meddelandet från Försäkringskassans rättsavdelning i sin helhet.