Pensionsrätt för vård av barn

Du får pensionsrätt för barnår för de fyra första åren i ditt barns liv, oavsett om eller hur länge du har varit föräldraledig. Är ditt barn adopterat kan du få barnår för de första fyra åren som du har haft barnet i din vård, som längst till det år barnet fyller 10 år.
Bara en av föräldrarna får barnår och bara för ett barn i taget. Den förälder som har lägst pensionsunderlag får automatiskt rätten till barnår. Om ni vill att barnåren ska tillgodoräknas den andra föräldern anmäler ni det till Pensionsmyndigheten. Det är staten som betalar pensionsavgiften för barnår.
Pensionsrätt för barnår beräknas på en tänkt inkomst, ett beräkningsunderlag, som kallas pensionsgrundande belopp. Det kan räknas fram på tre olika sätt. Pensionsmyndigheten väljer automatiskt det alternativ som är bäst för dig för respektive år. Du behöver alltså inte göra något eget val.
Du får inte pensionsrätt för mer än 7,5 inkomstbasbelopp. För att pensionsrätterna för barnår ska kunna räknas med i din framtida pension ska du ha minst fem år med inkomster från arbete innan du fyller 70 år. Inkomsterna ska motsvara minst två inkomstbasbelopp.
Pensionsmyndighetens hemsida finns ytterligare information.