All Posts

Adressändra

Inför utlandsvistelsen begärde ni Särskild postadress hos Skatteverket och vid flytten hem till Sverige måste ni begära borttag av särskild postadress. Det görs på Skatteverkets blankett ”Särskild postadress – Anmälan (SKV 7844)”. Adressen upphör inte automatiskt i och med att du anmäler flyttning.
Kontakta Adressändring för att säkerställa att de har korrekt information om din adress. Flyttar du till ny adress i Stockholm kan du behöva göra anmälan om detta och kanske komplettera med eftersändning. Flyttar du tillbaka till samma adress som innan utlandsstationeringen är det ändå bra att ha en kontakt med Adressändring för att försäkra sig om att de har korrekta uppgifter.
Även UD:s kurirexpedition måste få information om att ni flyttar från orten och gärna också information om er nya adress så att ev. post kan vidarebefordras dit.

Ta med bilen hem till Sverige

Bil räknas inte som flyttgods enligt RK:s tillämpningsbestämmelser och transportkostnad ersätts därför inte av arbetsgivaren. För eventuell transport av bil till Sverige måste du göra upp direkt med flyttfirman om pris och du reglerar kostnaden direkt till flyttfirman.
För regler om införsel av bil till Sverige hänvisas till Transportstyrelsens hemsida. Där rekommenderas särskilt följande sidor Fordonsimport från början till slut och Flyttsaksfordon .

Medföljandetillägg 2024

Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 16 712 kr per månad under 2024. I 11 kap 21 § Inkomstskattelagen regleras skattefrihet för ersättning eller förmån som avser ”medföljandetillägg för make, maka eller sambo som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad”. Om den…

Read More

Utredning om SGI

Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla” som bland annat gäller den sjukpenniggrundande inkomsten (SGI) har nu lämnat sitt betänkande. Betänkandet har varit ute på remiss fram till 22 december 2023. Remissanalysen är nu färdig och ska presenteras för den politiska ledningen. Se remissinstanserna här Utredning om SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) 2017 presenterades Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (SOU…

Read More

Kontakperson på arbetsförmedlingen

Det finns nu en kontaktperson på arbetsförmedlingen för hemkommande medföljare. Till henne kan man vända sig för vägledning och råd. Kontaktuppgifter: Ida SalmiArbetsförmedlareArbetsförmedlingen|Lokal arbetsmarknad | Stockholm Stad City FE 8061 107 67 Stockholm | Besök: Rosterigränd 10 Telefon: 010-488 17 33 | Växel: 0771-60 00 00 arbetsformedlingen.se mail: ida.salmi@arbetsformedlingen.se Läs mer om att söka arbete

Read More

Ansöka om uppehållstillstånd för utländsk medföljare

Ett kriterium för en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning har varit att anknytningspersonen är bosatt i Sverige. Nu meddelar Migrationsverket att om man kan visa på konkreta bosättningsplaner i Sverige går det att ansöka och beviljas tillstånd innan anknytningspersonen, i det här fall diplomaten, flyttar hem. Läs mer om att flytta till Sverige

Read More

Oktobercitatet

Regelverket som styr utrikesförvaltningen när det gäller familjemedlemmar är inte alltid anpassat till de förhållanden som råder. UD ska vara en familjevänlig arbetsgivare”. Utrikesminister Tobias Billström, oktober 2022

Read More

Kontaktperson Försäkringskassan

Utrikesdepartementets kontaktperson gällande försäkringstillhörighet på Försäkringskassan är från oktober 2022 Malin Bekkebråten, e-mail: malin.bekkebraten@forsakringskassan.se Gällande frågor som hamnar utanför det området är vi för närvarande hänvisade till FK:s servicenummer 0771-524524 för att bli vidarehänvisade till den avdelning ärendet gäller.

Read More

Medföljarhandläggaren

Familje- och medföljarfrågorna är integrerade i utrikesförvaltningens personalarbete. Vid UD:s personalenhet finns sedan 1 september 2022 en återinrättad befattning – medföljarhandläggaren – för samordning av dessa frågor.  Varje utlandsmyndighet ska ha en kontaktperson för medföljarfrågor. Utrikesförvaltningens (UF) arbete inom familje- och medföljarområdet innefattar: Medföljarhandläggaren på UD:s personalenhet ska Kontaktperson för medföljarfrågor på utlandsmyndigheten Varje utlandsmyndighet utser en kontaktperson för medföljarfrågor…

Read More

Med flaggan i bagaget – handboken SAK

Ett antal utgåvor av den tidigare medföljarföreningen SAK:s handbok ”Med flaggan i bagaget” som gavs ut år 2013, går att beställa alternativt hämta hos medföljarhandläggaren på UD P.Boken är skriven av medföljare med lång erfarenhet och ur innehållet kan bl a nämnas; före avresan, diplomatlivet, till en ny värld, barnen, vett och etikett samt hemkomsten. Ett  kapitel på engelska –…

Read More