Medföljare som ska börja arbeta på stationeringsorten bör informera ambassadören om vilken typ av arbete man kommer att ha och hos vem man kommer att bli anställd så att bedömning kan göras om risk för att eventuell jävsituation eller förtroendeskada skulle kunna uppstå.
Det är en angelägen uppgift för utrikesförvaltningen att underlätta för medföljaren att skaffa adekvat information kring stationeringen. Ambassadens kontaktperson för medföljarfrågor kan, utöver stationsrapporten, ge information kring möjligheten att finna arbete på stationeringsorten. På både Sida:s och Regeringskansliets webbplatser finns också information om internationella jobb.
Sidas webbplats för lediga tjänster
RK:s webbplats för lediga internationella tjänster

Fri rörlighet inom EU/EES/Schweiz

Inom EU/EES/Schweiz råder fri arbetsmarknad och medföljande svenska medborgare har rätt att söka och ta arbete utan att ha arbetstillstånd.

(31/10/22 Vi har blivit uppmärksammade på att följande inte gäller i bl a Belgien för medföljare till utsända diplomater – frågan undersöks nu närmare)
För medföljande utländska medborgare gäller samma regler som för tredjelandsmedborgare som är gifta med medborgare i dessa länder. De är således befriade från kravet på arbetstillstånd. Enligt EU-förordning 883/2004 (i kraft från 1 maj 2010) om samordning av de sociala trygghetssystemen omfattas man av socialförsäkringen (och arbetslöshetsförsäkringen) i det EU/EES-land där man arbetar.

Arbetsförmedlingens hemsida finns faktablad med information om var du hittar jobben, socialförsäkring, skatter och arbetslöshetsförsäkring med mera för det specifika land du är intresserad av. Läs också Arbetsförmedlingens/Eures faktablad med allmän information/checklista vid arbete inom EU/EES och Schweiz.
EURES – den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet – här hittar du information om arbets- och utbildningsmöjligheter i Europa.

Bilaterala avtal om medföljares rätt till arbetstillstånd

För länder utanför EU/EES krävs i de flesta fall arbetstillstånd för medföljaren. Avtal om arbetstillstånd för medföljare initieras av utlandsmyndigheten och  handläggs av personalenheten – medföljarhandläggaren.
Sveriges bilaterala avtal grundar sig på Europarådets modellavtal, som antogs 1987, och som är en rekommendation om en bilateral modellöverenskommelse om arbetstillstånd för medföljare till utsänd personal. Avtalen befriar inte från skyldigheten att ha arbetstillstånd, men ställer krav på en snabb och positiv behandling av de ansökningar som görs.
Sverige har per 2023 ingått bilaterala avtal eller liknande överenskommelser med Argentina, Australien, Bosnien, Brasilien, Chile, Colombia, Etiopien, Indien, Israel, Kanada, (Namibia – men där finns ingen UM  längre), Rumänien, Serbien, Sydafrika, Zimbabwe, Uganda och USA.  Förhandlingar pågår med ytterligare länder. OBS dock att avtalen inte alltid inkluderar sambo. Flertalet av avtalen finns på Regeringens webbplats:
Argentina (SÖ 2013:9)
Australien (SÖ 1991:71)
Brasilien (SÖ 2010:19)
Chile (SÖ 1997:17)
Colombia (SÖ 2004:19)
Etiopien (SÖ 2007:42)
Indien (SÖ 2013:8)
Israel (SÖ 2003:4)
Kanada (SÖ 1981:78)
Rumänien (SÖ 2006:8)
USA (SÖ 1981:77)

Lokalanställning vid en utlandsmyndighet

En medföljare har rätt att på samma villkor som  andra intresserade söka anställning vid en svensk utlandsmyndighet. Information om lediga befattningar bör delges medföljare som uttryckt intresse för detta.
Enligt förvaltningslagens regler om jäv är den som ska handlägga ett ärende jävig om saken angår den anställde själv eller en familjemedlem. Det medför att anställd utsänd personal inte får besluta om lokalanställning och därmed sammanhängande anställningsvillkor för sina egna familjemedlemmar. Om det råder tveksamhet om en jävsituation bör UD RS kontaktas. Anställningen ska vid en jävsituation handläggas av Regeringskansliet (UD) eller av annan utsänd arbetstagare.
Lokalt anställda som är medföljare till utsänd personal (och folkbokförda i Sverige) är fullt skattskyldiga i Sverige.