Hälso- och sjukförsäkringsfrågor

Hälsoundersökning  under utlandsstationeringen vid UD-Sida läkarmottagning

Inför en utlandstjänstgöring har den anställde och dennes medföljande familjemedlemmar möjlighet att göra en hälsoundersökning på UD-Sidas läkarmottagning. Medföljande familjemedlems undersökning, inför utlandsstationeringen, är en förmån som medarbetaren förmånsbeskattas för. Läs Skatteverkets ställningstagande: Skatteplikt vid vaccinationer av familjemedlemmar vid utlandsstationering här.

Under utlandstjänstgöringen har den utsände och medföljande familjemedlemmar rätt till en hälsoundersökning per år. Hälsoundersökningen ska genomföras på UD-Sida läkarmottagning och i samband med annan resa till Sverige, t ex semesterhemresan, om inget annat överenskommits med UD:s personalenhet (UD P AG). För besök på mottagningen är tidsbokning obligatorisk. Kontaktinformation hittar du här. Sedan

Hälso- och sjukvård under utlandsstationering

Utsänd personal och deras medföljande familjemedlemmar omfattas under utlandsstationeringen (förordnandetiden) av UVA- och UVA-Plus-försäkring. Regeringskansliet har tecknat denna försäkringslösning hos Kammarkollegiet. Arbetsgivaren svarar för att anmälan sker till Kammarkollegiet så att försäkringarna gäller för den utsände och dennes familj.
Ansökan om ersättning ska göras direkt till Kammarkollegiet av tjänstemannen. Villkoren för UVA-, URA- och UVA-Plus försäkringarna samt blankett för ansökan om ersättning finns på Kammarkollegiets webbplats. Informera dig om vad som täcks, och inte täcks, av försäkringarna genom att läsa villkoren. Observera t ex att medföljande barn över 19 år, som avslutat sin gymnasieutbildning, inte täcks av försäkringarna. Det gör inte heller svensk hushållsanställd. Läkekostnadsförsäkring, giltig i utlandet, bör tecknas. Försäkringarna gäller inte heller för familjemedlem under resa till och från och vistelse i tredje land när inte arbetstagaren medföljer på resan eller vistas i detta land. Medföljande som inte är folkbokförda i Sverige har inte möjlighet att vid behov få ersättning för vård i Sverige.
Särskilda rutiner runt sjukvårdsärenden, t ex annat assistansbolag, kan finnas på stationeringsorten och information bör inhämtas direkt från utlandsmyndigheten. Ett personligt försäkringscertifikat, Medical Insurance Certificate, tillhandahålls av utlandsmyndigheten enligt mall från Kammarkollegiet.
UVA- alt. URA-försäkring – för akut sjuk- och tandvård
UVA- alt. URA-försäkringen gäller vid akuta sjuk- och tandvårdsfall. Försäkringen omfattar även personskadeskydd, invaliditets- och dödsfallskapital.
UVA-Plus försäkring – för icke-akut sjukvård
UVA-PLUS försäkringen är ett komplement till UVA-försäkringen och täcker den planerade sjukvården som den utsände och familjemedlemmarna har rätt till enligt 15 § UVA. Planerad tandvård för medföljande barn täcks av UVA-Plus, däremot inte för vuxna. För icke akut vård, d.v.s. när vårdbehovet inte har uppstått oväntat eller plötsligt, bör i första hand semesterhemresa utnyttjas. Ta kontakt med Kammarkollegiet och RK/UD-Sida läkarmottagning om ev. sjukhemresa. Vårdbehovet ska vara styrkt av UD:s konsultationsläkare eller konsultationsläkare i stationeringslandet.
Kostnader för vård i Sverige, ex. patientavgiften, eller andra kostnader som uppkommer i samband med vård i Sverige ersätts inte genom UVA-Plus.
Om vården i stationeringslandet inte är av jämförbar standard som den som finns i Sverige kan ersättning beviljas för resa till tredje land eller till Sverige för vård. Valet faller på det för Kammarkollegiet billigare alternativet.
Sjukvård vid stationering i EU-/EES-land samt Schweiz
Vid tjänstgöring i EU-/EES-land samt Schweiz kan den utsände medarbetaren och familjemedlemmarna ansöka om rätt att ta del av lokal sjukvård på samma villkor som permanent bosatta. Om försäkringskassan ger avslag på en sådan ansökan ska EU-kortet, som  berättigar till vård på offentligt anslutna vårdinrättningar, användas. För de kostnader som uppstår utöver patientavgift ska ersättning ansökas om hos Försäkringskassan.
Blanketter
Vistelse inom EU/EES och Schweiz: Medföljaren fyller i blankett 5459 (med den som grund avgör Försäkringskassan vilken sjukförsäkringstillhörighet som ska gälla)
Den utsände fyller i blankett 6220Begäran Intyg A1/E101 eller konventionsintyg
Vistelse utanför EU/EES och Schweiz: Både utsänd och medföljare fyller i blankett 5449

Övriga försäkringar och avtal

Anställda i Regeringskansliet omfattas därutöver av en rad olika statliga försäkringar och avtal, både vid stationering i Stockholm och vid utlandsstationering. Varje enskilt fall som rör försäkringar och ersättningar är unikt och det går inte att säga exakt vilka ersättningar/belopp som faller ut om något händer. Här nedan redovisas övergripande några av de försäkringar och avtal som kan vara bra att känna till. För att ha ett komplett försäkringsskydd, som passar just dig är det också viktigt att du ser över dina privata försäkringar. Olyckor kan lika gärna hända i Sverige som utomlands.
Arbetsskadeförsäkringen (reglerad i Socialförsäkringsbalken)
Samma villkor gäller för alla arbetstagare i Sverige, kan bland annat ge ersättning för sjukpenning, inkomstförlust, begravningshjälp och efterlevandepension. Arbetsskadeförsäkringen gäller även vid utlandsstationering. Information finns på Försäkringskassans webbplats.
Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall
Avtalet gäller vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring. Avtalet kan, om det finns särskilda skäl, kompensera privat tecknade försäkringar som inte faller ut på grund av force majeur-klausuler eller att det varit omöjligt att teckna ett försäkringsskydd på rimliga villkor. Detta beslutas efter samråd mellan anställningsmyndighet och berörd arbetstagarorganisation. Innan beslut fattas samråder Arbetsgivarverket med anställningsmyndigheten. Avtalet finns på Arbetsgivarverkets webbplats.
Avtal om ersättning vid personskada (PSA)
Avtalet gäller för arbetsskador både i Sverige och vid utlandsstationering. PSA-försäkringen administreras av AFA Försäkring och i deras broschyr Arbetsskadeförsäkring (PSA) för statligt anställd finns mer information.
Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)
Vid dödsfall ger grupplivförsäkringen ett engångsbelopp till din make/maka/sambo och till dina barn som ännu inte fyllt 21 år. Dessutom betalar försäkringen begravningshjälp, ett bidrag till de kostnader dina anhöriga har för din begravning. Försäkringen gäller så länge man är anställd, även under semester, sjukdom eller annan tjänstledighet (t ex när du som är statligt anställd är medföljare). Mer  information till efterlevande finns på Statens tjänstepensionsverks (SPV) webbplats.
Statens tjänstereseförsäkring
Gäller för alla statligt anställda under tjänsteresor och andra av staten betalda resor. Gäller även familjemedlemmar under utlandsstationering (se bilaga 1). Försäkringsvillkoren finns att läsa på Kammarkollegiets webbplats. Försäkringsskyddet gäller endast under själva resan, dvs under transporten mellan inkvarteringsställena på respektive ort (”dörr till dörr”), inte under vistelsen på en ort.
PA 16 (Tjänstepension)
PA 16 är ett pensionsavtal för arbetstagare hos staten med flera och innehåller bland annat efterlevandepension till maka/make och barn. Mer information finns på Statens tjänstepensionsverks (SPV) webbplats (Om efterlevandepension). Det centrala avtalet PA 03 finns på Arbetsgivarverkets webbplats.
Förordning (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket
Gäller endast i samband med naturkatastrof, krig mm. Ersättning för tjänstemannen är 75 000 kr vid invaliditet eller dödsfall. För make 25 000 vid invaliditet eller dödsfall. Detta belopp höjs med 15 000 för varje barn under 12 år och med 10 000 för varje barn över 12 men under 21 år. Förordningen kan läsas i sin helhet på Riksdagens webbplats.

Personalkonsulenter

Den anställde och familjemedlemmar kan vända sig till UD:s personalkonsulenter för personlig rådgivning, coaching, samtal/behandling angående personliga eller arbetsrelaterade problem. Det kan handla om relationsproblem i arbetet eller privat, personliga kriser eller missbruksproblem.
Personalkonsulenterna har tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär bland annat att de inte utan den enskildes samtycke vidarebefordrar uppgifter till någon annan. Personalkonsulenterna har ett brett kontaktnät och förmedlar vid behov även externa resurser.
Från utlandet går det bra att kontakta personalkonsulenterna via e-post eller per telefon. Personalkonsulenter: Hanna Klum, tfn  070-5496659, Maria Blom, tfn 070-3447382