Skola/barnomsorg

 

Förskola och skolbarnomsorg

I enlighet med utlandsvillkoren kan kostnader ersättas för medföljande barns förskola och daghem  fr o m ett års ålder i former som motsvarar svenska förskolor eller familjedaghem eller i andra former som kan vara aktuella på stationeringsorten. Kostnader för fritidshem (skolbarnomsorg) eller liknande för medföljande barn ersätts upp till tolv års ålder. Tillhandahålls måltider ersätts även dessa. Faktiska kostnader ersätts i den del som överstiger den s.k. maxtaxan i arbetstagarens hemkommun i Sverige. Ersättning kan beviljas för kostnader för förskola, daghem, barnomsorg i hemmet eller skolbarnomsorg  vardagar mellan kl 06.30 och kl 18.30. Ersättning för barnomsorg under kvällstid kan således inte ersättas.
Grundprincipen för ersättningen är att valet av förskola mm ska vara fritt. Det förutsätts att förskola mm väljs med hänsyn till barnets bästa men att man undviker onödigt dyra alternativ.
Ansök görs på RK-blanketten ”Ansökan om ersättning för barnomsorg”,  som tjänstemannen kan ladda ner från Klaranätet (RK:s intranät).
Barnomsorg på heltid kan ersättas i de fall medföljande make/maka/sambo förvärvsarbetar på heltid eller uppbär studiemedel för heltidsstudier.
Barnomsorg på deltid ersätts motsvarande medföljande make/maka/sambos förvärvsarbete på deltid eller i den omfattning studiemedel för deltidsstudier utgår till medföljaren.
Barnomsorg omfattande högst trettio timmar per vecka ersätts i de fall medföljande make/maka/sambo varken förvärvsarbetar eller studerar. Detsamma gäller i de fall medföljaren förvärvsarbetar eller studerar i en omfattning som understiger trettio timmar per vecka.
Barnomsorg i hemmet samt skolbarnomsorg kan – i de fall medföljande make/maka/sambo vistas på stationeringsorten – beviljas endast om medföljaren förvärvsarbetar eller studerar.

Skola

Om du har barn i skolåldern, är det viktigt att i god tid starta med förberedelserna av deras skolgång under utlandsstationeringen. Vilket skolspråk är aktuellt för ditt barn? Undersök vilka skolmöjligheter och vilka anmälningstider som gäller på den nya orten. Ansökningsförfarandet kan ta tid och skolorna kan ställa krav på att ett antal olika dokument ska sändas in. Ansvarig för medföljarfrågor vid utlandsmyndigheten eller din företrädare kan ge information kring skolor på orten. Undervisning för medföljande barn kan ske i svensk utlandsskola, Europaskola eller internationell skola. Man kan också välja internatskola i Sverige eller distansundervisning för grundskolans högstadium och gymnasium. Läs mer om svensk undervisning i utlandet på Skolverkets webbplats.
Normskola – på vissa större orter (f.n. Bryssel, Genève, London, New York, Paris, Rom, Tokyo och Washington) finns s.k. normskolor. Normskolans kostnad anger tak för ersättning när annan dyrare skola valts på dessa orter.
Skolgång på annan ort i stationeringslandet än stationeringsorten eller skola i tredje land – Ersättning kan i särskilda fall medges för skolgång på annan ort i stationeringslandet än stationeringsorten eller för skola i tredje land. Detta kan beviljas om det inte finns någon lämplig skola på stationeringsorten eller för att barnet inte ska tvingas byta skola under sista läsåret i grundskola eller gymnasium. Regeringskansliet fastställer ett kostnadstak för skola i stationeringslandet utanför stationeringsorten eller skola i tredje land. Ersättning ska täcka den totala skolkostnaden inklusive ev. extra undervisning, skollunch, obligatoriska skolresor, skolbuss etc. Ingen ersättning ges för logikostnader. Beloppen utgör ett genomsnitt av kostnaderna för skolgång vid riksinternatskolorna i Sverige.
Ersättning kan beviljas för faktiska kostnader för medföljande barns skolgång från och med obligatorisk grundutbildning upp till och med gymnasienivå (motsvarande), inklusive kostnader för barnets skollunch, till och med utgången av det läsår då barnet fyller 19 år. Vid särskilda skäl kan ersättning även ges till en senare tidpunkt. För rätt till ersättning för skolkostnader på stationeringsorten krävs normalt att barnet vistas på orten under minst ett läsår. Ersättning betalas normalt inte för enstaka skolterminer. Grundprincipen för ersättning för skolkostnader är att skolvalet är fritt. Det förutsätts att skola väljs med hänsyn till barnets bästa, men att onödigt dyra alternativ undviks. Ansökan om ersättning för skolkostnader görs för ett läsår i sänder och ställs till berörd utlandsmyndighet. Ansök via RK-blanketten ansökan om ersättning för skolkostnader, som finns på Klaranätet.
Ersättning för den obligatoriska skolundervisningen erhålls för
– riksinternat i Sverige förutsatt att ingen av barnets föräldrar stadigvarande vistas i Sverige
– skola på stationeringsorten förutsatt att inte onödigt dyr skola har valts
– skola på annan ort i stationeringslandet än stationeringsorten eller skola i tredje land förutsatt att utsändande departement inte finner skolvalet oskäligt
– distansundervisning
– kompletterande gymnasiestudier utomlands i de ämnen som krävs enligt utvärdering av VHS för att få behörighet till svenskt universitet eller svensk högskola.
Även följande kostnader ersätts
– obligatoriska läromedel
– obligatorisk skolförsäkring
– skolskjuts som arrangeras av skolan eller resor med allmänna kommunikationsmedel (inte individuell taxifärd) från 6 år
– skollunch som tillhandahålls av skolan
– obligatoriska läkarundersökningar, intyg och vaccinationer
– obligatoriska skolresor, dvs när undervisningen för hela klassen flyttas till annan ort och undervisning inte kan erhållas på annat sätt (obligatoriska skolresor ersätts med 75% av kostnaden, dock höst 2 000 kr per barn och resa)
– annat stöd som anordnas/anvisas av skolan för att barnet ska kunna tillgodogöra sig undervisningen.
Utöver de utbildningskostnader som ersätts enligt ovan ersätts även kostnader för extra undervisning. Ersättning beviljas med 9 000 kr per barn, ämne och läsår om inte utsändande departement beslutar annat.
Ersättning erhålls för:
– erforderlig (nödvändig) stödundervisning under skoltermin om behovet intygas av skolan
– stödundervisning under ferier om behovet intygas av skolan
– undervisning i svenska då barnet har annat språk som skolspråk
– undervisning i skolämne som är obligatoriskt i Sverige och som inte kan erbjudas av barnets skola
– undervisning i skolspråk
Kostnader som inte ersätts: – dator, icke obligatoriska sport- och skolresor, avgift till skolförening, skoluniform och gymnastikkläder.

Kulturskolans regelverk gäller

För medföljande barns musiklektioner gäller samma regelverk som i Sverige, dvs Kulturskolans villkor. Ersättning ges för 1 lektion instrumentalundervisning i veckan om skolan inte redan erbjuder det. 950 SEK i egenavgift per termin dras av ersättningen som är upp till 9000 SEK per läsår.  Ansökan görs på RK-blanketten ”Ansökan om ersättning för skolkostnader”.