Utlandsvillkor

Kollektivavtalet UVA och inkomstskattelagen styr

UVA – Avtal om utlandstjänstgöring i lydelse från och med 1 augusti 2010 – är ett kollektivavtal som träffats mellan de centrala parterna inom det statliga avtalsområdet dvs Arbetsgivarverket på ena sidan och arbetstagarorganisationerna, Saco-S, OFR och SEKO, på den andra.
UVA tillämpas för anställda vid Regeringskansliet (RK) och Sida som för en tid av minst sex månader är utlandsstationerade med placering vid en svensk utlandsmyndighet. UVA reglerar de särskilda ersättningar och förmåner som ska gälla under utlandsstationeringen. På Klaranätet (RK:s intranät) finns RK:s tillämpningsbestämmelser för de olika delarna i UVA-avtalet.
Inkomstskattelagens huvudregel är att man är obegränsat skattskyldig för alla inkomster. För statligt anställda finns vissa särregler som gäller under utlandsstationering. Undantaget från beskattning är kostnadsersättningar för: sjukvård och läkemedel, bostad, förskola, skolbarnomsorg, skolgång, resor, medföljandetillägg och merkostnadstillägg samt flyttning (Inkomstskattelagen Kap 11 §§ 18, 21, 27).
Kort beskrivning av utlandsvillkoren enligt UVA-avtalet.
Medföljandetillägg 2022 och reduceringsregler.

Vad är URA?

URA är ett centralt ramavtal med riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands. Avtalet är flexibelt och ger möjlighet till individuellt anpassade lösningar. En skriftlig överenskommelse om anställning – ett så kallat utlandskontrakt – upprättas mellan arbetsgivaren (UD) och arbetstagaren. Kontraktet kan anpassas till ”utlandsuppdragets” karaktär, förhållandena på tjänstgöringsorten, arbetstagarens familjesituation mm. I URA-kontraktet regleras de anställningsvillkor som ska gälla under kontraktsperioden. Villkoren kan skilja sig åt mellan olika URA-kontrakt och skiljer sig även på några punkter från villkoren enligt UVA.  På Arbetsgivarverkets webbplats finns information om URA- Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands.
Bestämmelserna i det centrala kollektivavtalet Villkorsavtal/Villkorsavtal-T gäller inte under utlandsperioden utan anställningsvillkoren regleras i utlandskontraktet. URA är en anställningsform och är undantagen regelverket i LAS – Lagen om anställningsskydd. URA tillämpas för personer som inte redan har en anställning i RK eller Sida samt av andra statliga myndigheter.