Information för medföljare som planerar att börja arbeta under utlandsvistelsen

Innan du som medföljare börjar arbeta på stationeringsorten bör du informera dig om hur det faktum att du arbetar och har en egen inkomst påverkar den diplomatiska immuniteten, utlandsvillkoren, socialförsäkringstillhörigheten och vad som gäller i skattefrågan.
Diplomatisk immunitet
Som medföljare blir du genom ambassadens försorg, samtidigt som den utsände, anmäld hos värdlandets utrikesministerium. Du får ett ID-kort som innebär att du ges samma diplomatiska immunitet i stationeringslandet som din make/maka/sambo. För det fall en medföljare börjar arbeta i stationeringslandet gäller inte den civil- och förvaltningsrättsliga immuniteten för ”any act relating to any professional or commercial actitivity” (Wienkonventionen Art 31c), alltså för handlingar i det eventuella arbete man utför eller den anställning man har. Däremot har du kvar den straffrättsliga immuniteten. Den kan man inte personligen avsäga sig. Det är Sverige som land som äger den och ett eventuellt avstående måste göras av UD.
I några länder (främst inom EU-området) begär värdlandets utrikesministerium tillbaka medföljarens ID-kort, som de utfärdade vid ambassadens anmälan, när medföljaren börjar arbeta.
Utlandsvillkoren
Medföljare som arbetar kommer fortsatt att betraktas som medföljare enligt UVA-avtalet och ha rätt till det försäkringsskydd som finns i UVA- respektive UVA-plus-försäkringarna hos Kammarkollegiet. Den utsände kommer också att få ersättning för resor för medföljaren även om denne arbetar.
För både medföljandetillägg och merkostnadstillägg finns reduceringsregler som gäller när medföljaren har egen inkomst eller är frånvarande från stationeringsorten en längre tid, utöver semester tillsammans med tjänstemannen.  Tjänstemannen ska informera arbetsgivaren om att medföljaren har egen inkomst genom att fylla i och skicka in blanketten Försäkran om uppgifter för beräkning av ersättning enligt UVA (finns på Klaranätet).
Svensk socialförsäkring
Medföljare som inte arbetar omfattas normalt av den bosättningsbaserade delen av den svenska socialförsäkringen under utlandsvistelsen.
Medföljare som vistas i ett EU-/EES-land eller Schweiz och börjar arbeta ska enligt regelverket tillhöra arbetslandets socialförsäkringssystem. Samma gäller för A-kassan.
Medföljare som vistas i land utanför EU/EES/Schweiz och börjar arbeta kan och bör stå kvar i den bosättningsbaserade delen av svensk socialförsäkring.  Inkomsten av arbetet på stationeringsorten kommer inte kvalificera dig för den arbetsbaserade delen i svensk socialförsäkring. Detta innebär att din sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan är 0 kr.
Skattefrågan
Då regelverket kring beskattning är komplext och flera olika individuella faktorer har betydelse för Skatteverkets bedömning är det svårt att lämna generell information i denna fråga. Genom att du som medföljare, i normalfallet, är folkbokförd i Sverige under utlandsvistelsen är du normalt också fortsatt skattskyldig i Sverige. I Skatteverkets broschyr – Ska du betala skatt i Sverige när du arbetar utomlands (SKV339) finns information om sexmånadersregeln och ettårsregeln.
På Skatteverkets hemsida under rubriken Internationellt finns ytterligare information. Skatteverket tydliggör där bl a att skatterätt och folkbokföring är två helt skilda regelverk med var sitt bosättningsbegrepp. Du kan behöva lämna inkomstdeklaration i Sverige även fast du inte längre bor eller vistas i landet. Skatteverket gör en bedömning av det skatterättsliga bosättningsbegreppet där de väger samman alla kända omständigheter. Det är upp till dig att visa att du inte längre har väsentlig anknytning till Sverige. Kontakta gärna en handläggare på Skatteverket för korrekt information för din situation.