Vad gäller för sambo?

  • Den som inte uppfyller UVA-avtalets definition av familjemedlem är inte berättigad till utlandsvillkor, varken medföljandetillägg, merkostnadstillägg, resor eller försäkringsskydd.
  • Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet för både den utsände och medföljande familjemedlemmar. Försäkringskassans bedömning baseras på olika lagstiftning beroende på stationeringsland. Inom EU/EES/Schweiz  görs bedömningen utifrån EU-förordning 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. När det gäller stationering i land utanför EU/EES/Schweiz beslutar Försäkringskassan om socialförsäkringstillhörighet utifrån Socialförsäkringsbalkens särregel för statsanställda och deras familjemedlemmar.
  • Som sambo bör du vara uppmärksam på att definitionen av familjemedlem skiljer sig åt i Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) och i Socialförsäkringsbalken. Den som inte uppfyller Socialförsäkringsbalkens definition av familjemedlem, i särregeln för statsanställda och deras familjemedlemmar, faller tillbaka på huvudregeln och blir om utlandsvistelsen är planerad till längre tid än ett år utskriven ur Försäkringskassan och svensk socialförsäkring.
  • Informera dig också om hur det fungerar att vara sambo i det nya stationeringslandet – godkänns sambo som familjemedlem av Utrikesministeriet i det nya landet?

Avtal om utlandstjänstgöring (UVA) och sambo

För att en sambo ska betraktas som medföljande enligt UVA-avtalet, och av RK/UD, gällande utlandsvillkoren ska någon av nedanstående punkter vara uppfylld:

  • gemensamt ha eller haft barn
  • tidigare ha varit gifta med varandra
  • ha sammanbott under äktenskapsliknande former under minst 12 månader i direkt anslutning till tillträdet på stationeringsorten. I Sverige kan personbevis styrka att man varit folkbokförda på samma adress under minst 12 månader vid utlandsstationeringens start. Blanketten ”Intyg om sammanboende” som erhålls från UD P AG ska fyllas i och lämnas in tillsammans med personbevis. Den som får tillgodoräkna sig tid för sammanboende utomlands ska istället för personbevis bifoga intyg från utlandsmyndigheten.

Även för sambo som inte ska vara medföljande på orten, utan endast kommer på besöksresor är det en förutsättning att fylla i blanketten ”Intyg om sammanboende” och av arbetsgivaren bli godkänd som familjemedlem, för att tjänstemannen ska få besöksresor ersatta som del av utlandsvillkoren, samt för att medföljaren under vistelsen på stationeringsorten ska omfattas av försäkringsskydd för familjemedlem.

Notera följande i UVA-avtalet Kap 1, § 2 Vissa definitioner:
Om sammanboendet vid förflyttningen varat kortare tid än ett år kan personen likställas med make tidigast då det totala sammanboendet varat ett år. En förutsättning för att den sammanboende då ska likställas med make är att han flyttat till stationeringsorten på grund av arbetstagarens stationering där.

Sambo som inte uppfyller UVA:s definition av medföljare dvs:

– inga gemensamma barn
– inte sammanbott minst 12 månader i direkt anslutning till tillträdet på utlandsorten

men som ändå flyttar med tjänstemannen

– blir medföljare enligt UVA-avtalet tidigast då det totala sammanboendet varat ett år
– detta förutsätter att sambon flyttar ut tillsammans med tjänstemannen i samband med tillträdet på stationeringsorten.

Den person, med vilken tjänstemannen under utlandsstationering gifter sig eller får gemensamma barn uppfyller UVA-avtalets definition av medföljare.

Försäkringskassan beslutar om socialförsäkringstillhörighet vid utlandsstationering

Stationering inom EU/EES/Schweiz
Försäkringskassan gör i dessa ärenden sin bedömning baserat på EU-förordning 883/2004 ”Samordning av de sociala trygghetssystemen”.
Den utsände tjänstemannen fortsätter tillhöra svensk socialförsäkring baserat på följande formulering i EU-förordningen art 11.3B: ”en offentligt anställd omfattas av lagstiftningen i den medlemsstat till vilken den förvaltning som sysselsätter denne hör”.
För medföljande familjemedlem, inklusive sambo (även sambo utan gemensamma barn) finns ingen särskild lagvalsregel och detta innebär att Försäkringskassan har att besluta om försäkringstillhörighet utifrån allmänna lagvalsregler i EU-förordningen. Därför måste Försäkringskassan i varje enskilt ärende göra en utredning och prövning. För detta ska Försäkringskassans blankett ”Uppgifter vid flyttning till eller arbete i ett annat land” (FK5459) fyllas i av medföljaren och sändas in. Med hänsyn till den ofta starka anknytningen till Sverige för hela familjen bör den medföljare som inte arbetar i stationeringslandet normalt kunna anses bosatt i Sverige under utsändningstiden. Det är viktigt att i blanketten (eller i bilaga) ange tydlig och relevant information som visar att anknytningen till Sverige är starkare än till stationeringslandet. Läs vidare här om vilken information som ska lämnas till Försäkringskassan och hur bedömningen går till.
Medföljare som avser arbeta i EU-/EES-land/Schweiz ska tillhöra arbetslandets socialförsäkring liksom arbetslöshetsförsäkring.
Information från Försäkringskassan gällande sambo utan gemensamma barn med den utsände: En enskild bosättningsbedömning enligt de EU-rättsliga kriterierna ska göras även för den personen. Beroende på situationen kan personen anses ha sitt huvudsakliga intressecentrum i Sverige. Har till exempel en sådan person samma starka anknytning till ”utsändningslandet” som den diplomatiska företrädaren kan hen fortsätta att omfattas av svensk socialförsäkring enligt förordning 883/2004.
Stationering utanför EU/EES/Schweiz
När det gäller stationering i land utanför EU/EES/Schweiz beslutar Försäkringskassan om försäkringstillhörighet utifrån Socialförsäkringsbalkens särregel för statsanställda och deras familjemedlemmar. Se nedan.

Socialförsäkringsbalken; särregeln och sambo

Socialförsäkringsbalken är den lag som reglerar de svenska socialförsäkringsförmånerna. Lagen administreras av Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Socialförsäkringsbalken (SFB) har två huvudgrenar:

– förmåner som baseras på bosättning i Sverige och
– förmåner som baseras på arbete i Sverige.

Huvudregeln säger att den som ska vistas utomlands mer än ett år ska skrivas ut ur svensk socialförsäkring.
Särregel för statsanställda (som gäller vid stationering i land utanför EU/EES/Schweiz): Enligt 5 Kap 4 § ska den som sänds ut till annat land av en statlig arbetsgivare anses vara bosatt i Sverige under hela utlandsvistelsen. Enligt 5 Kap 8 § gäller detta även för familjemedlemmar.

Utdrag ur Socialförsäkringsbalken 5 Kap Bosättningsbaserade förmåner:
Särskilda personkategorier
Statsanställda
4 § Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning ska anses vara bosatt i Sverige under hela utsändningstiden om han eller hon tidigare någon gång varit bosatt här i landet.
Familjemedlemmar
8 § Det som föreskrivs om personer som avses i 4-7 §§ gäller även medföljande make samt barn som inte fyllt 18 år. Med make likställs den som utan att vara gift med den utsände lever tillsammans med denne, om de tidigare har varit gifta eller gemensamt har eller har haft barn.

Observera – Socialförsäkringsbalkens och därmed Försäkringskassans definition av familjemedlem skiljer sig från Regeringskansliets och innebär att enbart samboförhållandet inte gör personen till familjemedlem. Sambo som varken varit gift med den utsände eller gemensamt har eller har haft barn, omfattas inte av särregeln och blir, om utlandsvistelsen beräknas vara längre än ett år (enligt huvudregeln), utskriven ur Försäkringskassan och svensk socialförsäkring.

Godkänns sambo som familjemedlem i det nya stationeringslandet?

Informera dig genom stationsrapporten alternativt genom direktkontakt med ambassaden i stationeringslandet. Detta kan ha betydelse för möjligheten att bli anmäld som medföljare hos utrikesministeriet i stationeringslandet och få diplomatisk immunitet.