Folkbokföringen, som sköts av Skatteverket,  är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige. I folkbokföringen registreras uppgifter om vilka som bor i Sverige och var de bor. Många rättigheter och skyldigheter som du har är beroende av

  • att du är folkbokförd och
  • var du är folkbokförd

Folkbokföringen avgör var du ska betala skatt och rösta. Att man är folkbokförd innebär att man har rätt till sjukvård i Sverige mot patientavgift, eftersom det finns ett hemlandsting som betalar kostnaden för vården.
Huvudregel: Den som flyttar från Sverige och planerar att vara borta i ett år eller mer ska inte längre vara folkbokförd i Sverige.
Särregel för statsanställda: En utsänd tjänsteman och medföljande familj ska enligt 14 § folkbokföringslagen (1991:481) fortsatt vara folkbokförda i Sverige under hela utlandstjänstgöringen. Den utsände och medföljande familj folkbokförs på den fastighet och i den församling där tjänstemannen var eller borde ha varit folkbokförd innan utlandsstationeringen eller, om ändrade förhållanden föranleder det, endast i församlingen.
I Folkbokföringslagen finns ingen åldersgräns som innebär att ett barn upphör att vara folkbokförd i Sverige vid en viss ålder under utlandsstationering. I lagen talas om hemmavarande barn underförstått att man fortsatt bor och är folkbokförd på samma adress som sina föräldrar samt att man flyttar ut tillsammans och bor ihop som en familj. Ev. hushållsanställda likställs i folkbokföringen med övriga svenskar som flyttat ur riket.
Vem kan bli folkbokförd?
Den som flyttar till Sverige och planerar att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här. Anmälan görs till Skatteverket vid ett personligt besök på ett servicekontor.
En utlandsfödd medföljare som gifter sig med en utsänd tjänsteman kan inte folkbokföras förrän han eller hon faktiskt flyttar till Sverige, och har uppehållstillstånd om det erfordras, och har för avsikt att bo här minst ett år.
Barn som föds utomlands ska folkbokföras om antingen modern eller fadern är folkbokförd med stöd av 14 § folkbokföringslagen.
Läs mer på Skatteverkets hemsida om  Folkbokföring i Sverige.
Information in English  Population registration in Sweden.