Högerspalt

Bättre förutsättning för utsänd statlig personal

Utrikesdepartementet tillsatte i höstas utredning för att titta på möjligheter till vissa förbättringar för utsänd personal och familjemedlemmar. Bland annat tittar man närmare på Försäkringskassans bedömningar av ansökan om S1-intyg inom EU och ESS. En annan viktig fråga som ligger i uppdraget är att titta på förfarandet av ansökningar om uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap för medföljare. Resultatet av utredningen ska presenteras…

Read More

Medföljarenkät

198 medföljare svarade på den enkät som skickades ut i början av året. Resultatet innehöll en blandning av sött och salt – både positivt och negativt. Många viktiga synpunkter fördes fram som personalenheten tar till sig.

Read More

Medföljandetillägg 2024

Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 16 712 kr per månad under 2024. I 11 kap 21 § Inkomstskattelagen regleras skattefrihet för ersättning eller förmån som avser ”medföljandetillägg för make, maka eller sambo som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad”. Om den…

Read More

Utredning om SGI

Utredningen ”Ett trygghetssystem för alla” som bland annat gäller den sjukpenniggrundande inkomsten (SGI) har nu lämnat sitt betänkande. Betänkandet har varit ute på remiss fram till 22 december 2023. Remissanalysen är nu färdig och ska presenteras för den politiska ledningen. Se remissinstanserna här Utredning om SGI (Sjukpenninggrundande inkomst) 2017 presenterades Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (SOU…

Read More