Medföljandetillägg 2024

Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 16 712 kr per månad under 2024.

I 11 kap 21 § Inkomstskattelagen regleras skattefrihet för ersättning eller förmån som avser ”medföljandetillägg för make, maka eller sambo som på grund av stationeringen går miste om egen förvärvsinkomst till den del tillägget inte överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per månad”.

Om den medföljande har inkomst av arbete eller annan inkomst enligt avtalet ska uppgift om förväntad nettoinkomst per månad lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt. Det åligger medarbetaren att lämna dessa uppgifter till arbetsgivaren.

Överstiger nettoinkomsten en tolftedel av ett prisbasbelopp – 4 775 kr för år 2024  – per utlandsmånad reduceras medföljandetillägget. Reduktionen görs med belopp motsvarande halva det belopp varmed nettoinkomsten överstiger en tolftedel av prisbasbeloppet. Reduktionen fördelas, så långt möjligt, lika över kalenderåret eller enligt överenskommelse med den anställde. Vid inkomst som överstiger en tolftedel av tre och ett halvt prisbasbelopp per utlandsmånad (16 712 kr/mån för år 2024) bortfaller rätten till medföljandetillägg i sin helhet. (Se även prop 2005/06:19, sid 24 och sid 38.)

Medföljandetillägget som utbetalas till utsänd medarbetare är en preliminär ersättning som regleras kalenderårsvis. Förändringar i förväntad nettoinkomst per månad under kalenderåret ska anmälas snarast möjligt. Visar det sig efter kalenderårets utgång att utbetalningar eller reduceringar varit för stora ska detta korrigeras efter prövning vid kalenderårets slut, alternativt då utlandstjänstgöringen avslutas.