Utredning pågår om SGI (Sjukpenninggrundande inkomst)

2017 presenterades Utredningen om svensk social trygghet i en internationell värld (SOU 2017:05). Utredaren lade i sitt betänkande fram ett antal förslag varav ett gällde ett förbättrat SGI-skydd för medföljare till utsända i statens tjänst.

För ett år sedan tillsatte Socialdepartementet en utredning med syfte att göra en ”Översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst för ökad trygghet och förutsebarhet”. I kommittédirektivet framgår behovet att fortsätta utreda vissa av de förslag som lämnades i betänkandet 2017. Detta har lett till att det nu finns ett preliminärt förslag som innebär att medföljarna får sin SGI tillbaka vid återkomsten till Sverige till skillnad mot idag då den är nere på 0 med vissa undantag. Det slutgiltiga förslaget kommer att redovisas i april 2023.