Folkbokföring

Ur folkbokföringslagen kan följande vara bra att känna till.

När det gäller folkbokföring i Sverige Vigsel, födelse och dödsfall i landet skall registreras även i fråga om en person som inte är eller har varit folkbokförd.

Folkbokföring och sådan registrering som avses i andra stycket sker genom Skatteverkets försorg. Lag (2003:657).

När folkbokföring skall ske

2 §   Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om modern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare.

Även ett barn som föds levande utom landet ska folkbokföras, om
1. modern är folkbokförd med stöd av 14 §,
2. fadern är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare, eller
3. det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras. Lag (2013:380).

2 a §   Ett barn som har vistats utom landet sedan födelsen utan att vara folkbokfört, ska folkbokföras om fadern eller barnets förälder enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken var folkbokförd med stöd av 14 § vid barnets födelse och senare blir vårdnadshavare.

Ett barn under 18 år som adopteras av en person som är folkbokförd med stöd av 14 §, ska folkbokföras när adoptionen blir giltig i Sverige. Lag (2013:380).

3 §   Den som efter inflyttning anses vara bosatt i Sverige ska folkbokföras. En person anses bosatt här i landet om han eller hon kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i landet under minst ett år. Även den som kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och utom landet ska folkbokföras om han eller hon med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist här.

En person ska anses regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här i landet om han eller hon under sin normala livsföring tillbringar dygnsvilan här minst en gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden.

Ett barn som har vistats i landet sedan födelsen utan att vara folkbokfört ska folkbokföras om det har sådan anknytning till landet som sägs i första stycket.

Undantag från första-tredje styckena finns i 4 och 5 §§.
Lag (2013:380).

4 §   En utlänning som måste ha uppehållsrätt eller uppehållstillstånd för att få vistas i Sverige, får folkbokföras endast om detta villkor är uppfyllt eller om det finns synnerliga skäl för att han eller hon ändå ska folkbokföras.

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd, enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) ska inte folkbokföras, om utlänningen kan antas komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under kortare tid än tre år. Detta gäller dock inte, om utlänningen har beviljats en flyktingstatusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller en motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser eller ett resedokument enligt 4 kap. 4 § utlänningslagen eller om det i övrigt finns synnerliga skäl för folkbokföring. Lag (2013:380).

Från 2014-01-01 får Folkbokföringslagen ny lydelse. Huvudregeln blir att barn som föds utom landet i normalfallet ska folkbokföras först om barnet flyttar till Sverige och om kraven för folkbokföring då är uppfyllda. Särregeln för utsända justeras, vilket innebär att det inte längre är någon skillnad mellan utsända män och kvinnor. Barn som föds utom landet vars mor är folkbokförd med stöd av 14 §, eller vars far är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare ska folkbokföras. (14§ innehåller särregeln för utsända och familjemedlemmar som säger att man ska vara folkbokförd i Sverige under hela utlandsstationeringen.)

Folkbokföringslagen 2 § ny lydelse per 2014-01-01:
När   folkbokföring skall ske

2 § /Upphör att gälla   U:2014-01-01/ Ett barn som föds levande här i landet skall folkbokföras om   modern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare. Även   ett barn som föds utom landet av en kvinna som är folkbokförd skall   folkbokföras. Lag (1997:989).
2 § /Träder i kraft   I:2014-01-01/ Ett barn som föds levande här i landet ska folkbokföras om   modern är folkbokförd eller om fadern är folkbokförd och vårdnadshavare.
Även ett barn som föds levande utom landet ska folkbokföras,   om
1. modern är folkbokförd med stöd av 14 §,
2. fadern är folkbokförd med stöd av 14 § och vårdnadshavare,   eller
3. det finns synnerliga skäl för att barnet ska folkbokföras.   Lag (2013:380).