Vem är medföljare?

UVA-avtalets (Avtal om utlandstjänstgöring) definition av familjemedlem är:

  • maka/make/registrerad partner
  • barn under 19 års ålder
  • sambo med vilken tjänstemannen:
    • har eller har haft barn, alternativt tidigare varit gift eller
    • sammanbott under äktenskapsliknande förhållanden under minst 12 månader i direkt anslutning till tillträdet på stationeringsorten.

Sambo som inte har eller har haft barn eller tidigare varit gift med tjänstemannen ska fylla i blanketten ”Intyg om sammanboende”. Den erhålls från UD P AG och återsänds ifylld tillsammans med personbevis. Personbevis styrker gemensam folkbokföringsadress. Den som får tillgodoräkna sig tid för sammanboende utomlands ska istället för personbevis bifoga intyg från utlandsmyndigheten. Läs mer om sambo.
Den som gifter sig eller blir förälder under utlandsstationeringen ska informera arbetsgivaren. Vigsel i utlandet ska registreras hos Skatteverket. Barn som föds eller adopteras utomlands ska registreras hos svensk myndighet – se Skatteverkets information för nybliven förälder. Vigsel- eller registreringsbevis, personbevis eller adoptionshandlingar för barn utfärdad av Skatteverket ska inlämnas till RK Ekonomi och Lön/Betalningar.
Kommentar: En grundförutsättning för att en familjemedlem ska anses som medföljande och berättigad till medföljandetillägg är att han eller hon är medföljande på stationeringsorten i minst sex sammanhängande månader under ett kalenderår. Långa eller många besöksresor kvalificerar inte någon till medföljandetillägg.

Utdrag ur UVA-avtalet 2 § Vissa definitioner
Med medföljande familjemedlemmar avses medföljande maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilka arbetstagaren har försörjningsplikt. Som medföljande räknas bara den som stadigvarande vistas på stationeringsorten. Med make likställs registrerad partner enligt lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap. Med sambo avses person som under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap bor tillsammans med arbetstagaren.
Med familjemedlemmar som vistas utom tjänstgöringslandet avses maka/make/sambo och sådana barn under 19 års ålder för vilken arbetstagaren har försörjningsplikt. Med make likställs registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Med sambo avses person som under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap bor tillsammans med arbetstagaren.
Med make likställs vidare en person med vilken arbetstagaren vid förflyttningen till den ort, där bestämmelserna om make ska tillämpas, sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden eller under förhållanden som liknar registrerat partnerskap sedan minst ett år. Om sammanboendet vid förflyttningen varat kortare tid än ett år kan personen likställas med make tidigast då det totala sammanboendet varat ett år. En förutsättning för att den sammanboende då ska likställas med make är att han flyttat till stationeringsorten på grund av arbetstagarens stationering där.
Med makar likställs vidare
– personer som sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden, om de tidigare har varit gifta med varandra eller gemensamt har eller har haft barn samt
– personer som har gemensamt barn och där endera parten är gift med en annan person, under förutsättning att arbetstagare har gjort vad som är juridiskt möjligt för att upplösa äktenskapet.